תקנון שימוש

 

תקנון לשימוש באתר האינטרנט www.omnitech.co.il

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
אתר האינטרנט של חברת אומניטק איכות בע"מ (להלן: "החברה") מיועד לכל אדם או גולש המעוניין לקבל מידע אודות פעילותה של החברה. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 1. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותים כלשהם מן האתר, ייחשבו כהסכמה לתנאים אלה. הנהלת החברה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 2. כללי: המידע המובא לגולשים באתר נועד לספק מידע אינפורמטיבי כללי ואינו בגדר המלצה ו/או יעוץ מסוג כלשהו. החברה שומרת על הזכות לשנות את המידע על פי הצורך, לרבות שינויים בתכנים, המידע וכן במבצעים שונים שייתכנו באתר מעת לעת. החברה אינה יכולה להתחייב כי המידע המופיע באתר יהיה נכון, שלם או מעודכן בכל עת. בנוסף, האתר יכול להכיל אי דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מידע מהאתר, לשנות את תכני האתר, לערוך את הטקסט הקיים באתר, לתקן לשדרג ו/או למחוק פרטים, פרסומות, מבצעים וקבצי מידע באתר וכן להוסיף סעיפים נוספים בתנאי השימוש הנ"ל ללא כל הודעה מוקדמת וללא צורך ביידוע הגולשים באתר וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכוונת החברה כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולתה של החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן, הנהלת החברה רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצרכי תחזוקה וארגון. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 3. זכויות קניין רוחני: כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות באתר זה, לרבות ועל פי העניין, שם האתר, תכניו, עיצובו, סימני מסחר (רשומים ושאינם רשומים), זכויות היוצרים, הפטנטים והמדגמים המופיעים בו, שייכים לחברה ומוגנים על פי דין. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למסור לצד שלישי, לפרסם מחדש, לשלוח בדואר או לשנות את המידע המופיע באתר זה בכל צורה שהיא, ללא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש. ההרשאה הניתנת לך על ידי החברה הינה הרשאה מוגבלת, שאינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה, להציג את דפי האינטרנט באתר במחשב שלך בלבד ולשימושך האישי והלא מסחרי.
 4. הגבלת אחריות: השימוש באתר זה הינו על אחריותך בלבד. כל המידע והתכנים מסופקים כמות שהם ("AS IS") ללא אחריות או ערבון כלשהם. בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מי מבעלי המניות בחברה, מנהלי החברה, דירקטורים בחברה, נושאי משרה בחברה ועובדי החברה כל אחריות או חבות לרבות אך לא מוגבל לאחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, הקשור, במישרין או בעקיפין, לשימוש באתר זה או למידע המופיע בו ו/או לאי-היכולת להשתמש באתר ו/או להסתמכות על מידע המופיע באתר. כמו כן יובהר כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בקשר לשימוש שייעשה באתרי אינטרנט אחרים שקישורים אליהם מופיעים באתר זה. החברה אינה מתחייבת או ערבה לכך שאתר אינטרנט זה יעבוד ללא הפרעה, יהיה מעודכן, מאובטח או נטול שגיאות.
 5. הגבלות שימוש: אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. הסכם זה אינו מעניק זכויות או רישיון לעריכת שינויים כלשהם ו/או התאמות באתר ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: שימוש למטרות מסחריות, העתקה שכפול, הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש ובכתב של החברה, פרט לשימוש המותר על פי חוק. כמו-כן, אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם של החברה או של צד ג' כלשהו. כמו-כן, חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "סוסים טרויאנים", "וירוסים", "תולעים" וכיוצ"ב תוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק. בנוסף, חל עליך איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכיוצ"ב.
 6. סודיות ומדיניות פרטיות: החברה מחויבת לשמירה על סודיות המידע של המבקרים באתר. החברה בוחנת את אופי השימוש באתר באמצעות מעקב אחר מידע שאינו אישי המתקבל ממחשבי הגולשים המשתמשים באתר. בעצם קבלתך את תנאי השימוש באתר הינך מודע ומסכים למסירת המידע הנ"ל. כל מידע שנאסף מהמשתמשים באתר נשמר בסביבה מאובטחת ולא יימסר לכל גורם שלישי, למעט אם תידרש החברה על-פי חוק לעשות כן.
 7. הורדת תוכנות ואפליקציות (Download): אתר זה מאפשר הורדת תוכנות ואפליקציות אשר עשויות להיות כפופות, בנוסף לתנאי שימוש אלו, גם לתנאי שימוש נוספים כפי שיפורטו בלינק המקשר להורדת התוכנה ו/או האפליקציה. במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לתנאי השימוש הספציפיים הנוגעים לתוכנה ו/או האפליקציה אשר הורדה מהאתר – יגברו תנאי השימוש הספציפיים הנוגעים לתוכנה ו/או האפליקציה על פני תנאי שימוש אלה.
 8. סכום התמורה בגין הורדת תוכנות ו/או אפליקציות ו/או השימוש בהן ייקבע ע"י החברה ועשוי להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. בכפוף להוראות כל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את צורת ואופן תשלום התמורה, לרבות את אמצעי ואופן הסליקה וכן להתקשר, על פי שיקול דעתה, בכל הסכם או שיתוף פעולה עם צד ג' בקשר עם גביית התשלום ו/או ביצוע הסליקה כאמור.
 10. הורדת תוכנה ו/או אפליקציה מהאתר מהווה הסכמה בלתי חוזרת לתשלום התמורה בגינן בסכומים המפורטים באתר. ברור לך ואתה מסכים כי ביצוע ההורדה נעשה על פי שיקול דעתך הבלעדי ומרצונך החופשי ובכפוף להוראות כל דין, אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה מההורדה ו/או מהשימוש בתכנים הדיגיטאליים הניתנים להורדה, לרבות אובדן מידע או אובדן נתונים או נזק כללי למערכת המחשב.
 11. בכפוף להוראות כל דין, לא יתאפשר החזר כספי, שינוי או המרה בגין הורדה של תוכנות ו/או אפליקציות ו/או שימוש בהן. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את סוג והיקף התוכן הדיגיטאלי הניתן להורדה מן האתר, כמו גם ביטולו כליל על פי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין.
 12. בכפוף להוראות כל דין, החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההורדה ו/או יימנע ו/או ייפגע השימוש בתכנים הדיגיטאליים וכן לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף או תוצאתי כלשהו שייגרם בקשר עם ההורדה והשימוש בתכנים הדיגיטאליים הניתנים להורדה.
 13. קישורים באתר: האתר עשוי לספק קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט ולמשאבים שאינם של החברה. החברה אינה יוצרת מצגים כלשהם, אינה מעניקה שום אחריות ואינה מתחייבת באופן כלשהו, ביחס לאתרי אינטרנט שאינם של החברה או ביחס למשאבים של צד שלישי העשויים להיות מופנים או נגישים מהאתר, או שהינם בעלי קישור לאתר. קישור לאתר אינטרנט שאינו של החברה, אין פירושו שהחברה תומכת בתוכן של אתר שכזה, בשימוש בו או בבעליו. בהתאם, הנך מאשר ומסכים שהחברה אינה אחראית לזמינות של אתרים או משאבים חיצוניים שכאלה, ואינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן, שירותים, מוצרים או חומרים אחרים הנמצאים באתרים או משאבים אלה, או הזמינים מתוכם.
 14. בעת גישה לאתר אינטרנט שאינו של החברה, גם אם הלוגו של החברה עשוי להופיע באתר, שים לב שאתר זה הינו עצמאי ונפרד מהחברה ושאין לחברה שליטה על התוכן המוצג באתר אינטרנט זה. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 15. סמכות שיפוט: הדין החל על תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. כל סכסוך הקשור במישרין או בעקיפין לתנאי תקנון זה או לשימוש באתר יתברר באופן בלעדי בבתי המשפט של מחוז תל אביב – יפו.
 
 
 
צור קשר
סגור סגור

לפרטים נוספים ויצירת קשר,
אנא השאר פרטיך
ואנו נחזור אליך בהקדם

* שם פרטי
* שם משפחה
 
 
* טלפון
* נייד
 
 
* דוא"ל
 
 
* נושא
 
 
הערות
 
 
* קוד אבטחה
 
* נא למלא את כל שדות חובה
מאשר\ת קבלת חומר פרסומי מאומניטק